Context

Els informes entre països mostren que, generalment, els ciutadans de la UE tenen nivells inadequats de coneixements financers (FinLit) . En els estats membres de la UE, el nivell de competències FinLit varia entre el 71% i el 13%.

(Federació Bancària Europea, 2020)

Açò es tradueix en un coneixement insuficient dels conceptes financers bàsics, la qual cosa genera estratègies i decisions financeres dolentes, com per exemple:

  • Dolenta assignació dels recursos de tota la vida;
  • Escassa planificació i estalvi;
  • Escassa consciència quant a les decisions de préstec;
  • Major risc d’endeutament.

L’ensenyança de FinLit des d’edats primerenques resulta essencial per a contrarestar la difusió d’estos hàbits ineficaços i perillosos entre els joves. No obstant això, molts estats membres de la UE no ensenyen FinLit abans de l’educació secundària. A més, encara que ja s’han posat en marxa estratègies nacionals per abordar l’ensenyament d’alfabetització financera, existeix una considerable llibertat sobre com incorporar aquesta assignatura a les escoles, creant una gran diferència entre els estats.

Malhauradament, també pareix que el professorat no té les competències adequades per a FinLit, com demostren diversos estudis d’autoeficàcia. (Harrison t’al, 2019; De Moor and Verschetze, 2017) . 

Finalment, diferents investigacions demostren clarament l’important paper que exerceixen els pares i les mares en la determinació no sols de les competències FinLit dels seus fills i filles, sinó també dels seus interessos, comportaments i actituds cap als diners. Una enquesta PISA de 2018 mostra una major competència en FinLit entre l’alumnat de 15 anys a qui els seus pares han ensenyat o donat responsabilitats financeres. Augmentar la participació dels progenitors en l’educació dels seus fills i filles és fonamental per millorar l’eficàcia de l’ensenyament escolar.

Període del projecte: 01.02.2022 – 31.01.2024 

ID del projecte: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000034366 

Erasmus+ programa: KA220 – Associacions de cooperació en l’educació escolar 

Grups destinataris: Professorat d’educació primària i secundària primerenca, estudiants, pares i mares. 

Parts interessades: Autoritats públiques, experts en educació, investigadors, personal escolar

Skip to content