КOHТЕКСТ

Доклади в различни държави показват, че средно гражданите на ЕС имат незадоволителни нива на финансова грамотност (FinLit). В държавите-членки на ЕС нивото на компетенции на FinLit варира от 71% до 13%

(Европейска банкова федерация, 2020 г.)

Това се изразява в недостатъчно познаване на основните финансови концепции, което води до лоши финансови стратегии и решения, като например:

  • Лошо разпределение на ресурсите през целия живот;
  • Недобро планиране и спестяване;
  • Ниска осведоменост по отношение на решенията за вземане на заеми;
  • По-висок риск от задлъжняване.

Преподаването на FinLit от ранна възраст става важно за противодействие на разпространението на подобни неефективни и опасни навици сред младите хора. Много държави-членки на ЕС обаче не преподават FinLit преди средното образование. Освен това, въпреки че вече са въведени национални стратегии за справяне с преподаването на FinLit, тези стратегии често дават значителна свобода по отношение на преценката дали и как да се включи този предмет в уроците, което създава големи различия между държавите от ЕС.

За съжаление също така изглежда, че на учителите им липсват адекватни компетенции за FinLit, както е доказано от няколко проучвания за самоефективност (Harrison et al, 2019; De Moor and Verschetze, 2017).

И накрая, различни изследвания ясно демонстрират важната роля, която родителите играят при определянето не само на FinLit компетенциите на децата си, но и на техните интереси, поведение и отношение към парите. Проучване на PISA от 2018 г. показва по-високи умения във FinLit сред 15-годишни ученици, които са били обучавани или са получили финансови отговорности от родителите си. Увеличаването на участието на родителите в образованието на техните синове и дъщери е от основно значение за подобряване на ефикасността на преподаването в училище.

Период на проекта: 01.02.2022 – 31.01.2024

Номер на проекта: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000034366

Erasmus+ програма: KA220 – Партньорства за сътрудничество в областта на училищното образование

Целеви групи: Преподаватели в начален етап, ученици, родители

Заинтересовани страни: власти, експерти в сферата на образованието, изследователи, училищен персонал

Skip to content